W ramach przygotowania rozprawy doktorskiej realizowanej w dyscyplinie Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie prowadzone są badania dotyczące wyznaczania optymalnej lokalizacji rozwiązań opartych na zasobach przyrody (ROZP, ang. Nature-based solutions, NBS) na przykładzie miasta Lublin. Rozwiązania oparte na zasobach przyrody definiowane są, jako rozwiązania inspirowane i/lub wspierane przez naturę, które są efektywne kosztowo i zapewniają korzyści środowiskowe, społeczne i ekonomiczne. Rozwiązania takie wprowadzają do miast i krajobrazów naturalne wartości, składniki, cechy i procesy poprzez dostosowanie wdrażanych rozwiązań do lokalnych uwarunkowań.

W roku akademickim 2022/2023 realizowane zostało pierwsze z czterech zadań badawczych polegające na określeniu stanu wdrożenia rozwiązań opartych na zasobach przyrody na terenie miasta Lublin. Przeanalizowano 24 typy rozwiązań istniejących w strukturze miasta, obejmujących działania ochronne i monitoringowe, rozwiązania z zakresu zrównoważonego zarządzania i naturalnego wzbogacenia istniejących elementów zielonej i niebieskiej infrastruktury, tworzenia nowych ekosystemów oraz wdrożenia naturalnych i półnaturalnych systemów magazynowania i transportu wody.

Zrealizowanie pierwszego etapu badań było możliwe dzięki zaangażowaniu pracowników Urzędu Miasta, którzy uczestniczyli w wypełnianiu ankiety internetowej. Poza tym, Gmina udostępniła szereg danych przestrzennych i teleadresowych niezbędnych do wykonania analiz przestrzennych. 

Wyniki dotychczasowych prac zostały zobrazowane poprzez stworzenie przestrzennej bazy danych obrazującej rozmieszczenie analizowanych rozwiązań na terenie miasta Lublina oraz opublikowane w artykule naukowym pt. „Pre-Existing Interventions as NBS Candidates to Address Societal Challenges„. Poza tym, wyniki prac badawczych zostały przedstawione na trzech konferencjach naukowych, w tym dwóch międzynarodowych, poprzez prezentacje następujących posterów: Typological and spatial structure of strong nature-based solutions (NBS) candidates: Lublin case study (1st International PhD Student’s Conference at the University of Life Sciences in Lublin, Lublin) oraz Implementation status of nature-based solutions (NBS) in the area of Lublin city (3rd International Conference of Ecological and Environmental Engineering, Poznań) oraz wystąpienia ustnego pt. “Wpływ Rozwiązań opartych na zasoby przyrody (ROZP) na jakość krajobrazu miejskiego” (II Międzynarodowej Konferencji Naukowej Gospodarowanie Przestrzenią a Zasoby Przyrodnicze Przestrzeń Kulturowa i Środowisko Przyrodnicze na Tle Zmian Klimatu, Kazimierz Dolny).

Kolejne etapy pracy obejmować będą szczegółową analizę uwarunkowań przyrodniczych, prawnych, społecznych i ekonomicznych wpływającą na optymalną lokalizację analizowanych rozwiązań na terenie miasta Lublin. Współpracę pomiędzy Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie, a Gminą Lublin określa szczegółowo Porozumienie nr 54, zawarte 26 lipca 2022 r.

 

Pliki do pobrania

  • Implementation status of nature-based solutions NBS in the area of Lublin city.jpg
    Implementation status of nature-based solutions (NBS) in the area of Lublin cityTypological and spatial structure of strong nature-based solutions (NBS) candidates Lublin case studyUniwersytet Przyrodniczy 1 1.11 MB
  • Struktura-typologiczna-i-przestrzenna-Rozwiazan-opartych-na-zasobach-przyrody-ang.-Nature-based-solutions-NBS.jpg
    Struktura-typologiczna-i-przestrzenna-Rozwiazan-opartych-na-zasobach-przyrody-ang.-Nature-based-solutions-NBS 966.00 KB
  • Typological and spatial structure of strong nature-based solutions NBS candidates Lublin case study.jpg
    Typological and spatial structure of strong nature-based solutions (NBS) candidates Lublin case study 20.16 MB