Gmina Lublin wraz z Instytutem Socjologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie podpisały porozumienie o współpracy skupiające się na kooperacji w obszarze badań, analiz oraz projektów naukowych związanych z naukami społecznymi. Jest to kolejne działanie wzmacniające synergię tworzoną dzięki współpracy miasta z jego otoczeniem naukowym mające na celu kształtowanie Lublina jako silnego ośrodka naukowego i akademickiego. Dzisiaj miasto jest postrzegane w Polsce jako wiodący ośrodek wielopłaszczyznowych kontaktów, zaś samorząd Lublina umiejętnie inicjuje, koordynuje i zarządza wieloma projektami na styku poczwórnej helisy różnych interesariuszy.

Współpraca na linii nauka-biznes-samorząd stanowi jeden z fundamentów rozwoju współczesnych miast akademickich – jest też jedną z misji współczesnych uniwersytetów. W przypadku Lublina ścisła współpraca nauki i samorządu jest dziś znakiem rozpoznawczym, a akademickość oraz wzmacnianie potencjału naukowego miasta uznano za jeden z kluczowych obszarów Strategii Lublin 2030 – mówi dr Mariusz Sagan, Dyrektor Wydziału Strategii i Przedsiębiorczości Urzędu Miasta Lublin.

Jednym z głównych celów porozumienia jest cykliczna realizacja „Diagnozy Lubelskiej” – tj. kompleksowej diagnozy społecznej obejmującej miasto Lublin, a w dalszej perspektywie także województwo lubelskie. Badania realizowane w ramach porozumienia pozwolą na systematyczne monitorowanie sytuacji mieszkańców Lublina, ich potrzeb, opinii i oczekiwań oraz zachodzących w tym obszarze zmian. Jest to kolejny krok w kierunku włączania mieszkańców w proces współzarządzania miastem, dzięki stworzeniu mechanizmu dostarczania systematycznie aktualizowanej wiedzy na temat jego mieszkańców.  

Zacieśnianie współpracy między Instytutem Socjologii UMCS oraz Urzędem Miasta Lublin z naszej perspektywy ma na celu rozwój tzw. trzeciej misji uniwersytetu, polegającej na oddziaływaniu na jego otoczenie społeczno-gospodarcze. Wyniki ostatniej ewaluacji jednostek naukowych pokazały, że już teraz jesteśmy w czołówce polskich uniwersytetów pod tym względem, a nawiązana właśnie współpraca ma na celu dalszy rozwój w tym kierunku, zarówno poprzez realizację badań ważnych z punktu widzenia skutecznego zarządzania miastem, jak i kształcenie studentów w oparciu o rozwiązanie rzeczywistych problemów miasta. Wzmocni to zarówno praktyczny wymiar dydaktyki, a także umożliwi wykorzystanie potencjału kadry naukowej i studentów w kształtowaniu Lublina, jako miasta akademickiego – dodaje dr hab. Stanisław Lachowski, prof. UMCS, Dyrektor Instytutu Socjologii, Kierownik Katedry Socjologii Gospodarki i Metod Badań Społecznych Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.