logo napis powiat lubelski

Powiat Lubelski ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości będącej własnością Powiatu Lubelskiego, położonej w obrębie ewidencyjnym Bełżyce - Rolne jednostka ewidencyjna Bełżyce Miasto, stanowiącej działkę nr 452/16 o powierzchni 0.6876 ha.

POWIAT LUBELSKI

REPREZENTOWANY PRZEZ ZARZĄD POWIATU W LUBLINIE

Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE PRZY UL. SPOKOJNEJ 9

 

ogłasza  III  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości będącej własnością Powiatu Lubelskiego, położonej w obrębie ewidencyjnym

Bełżyce - Rolne jednostka ewidencyjna Bełżyce Miasto,

 stanowiącej działkę nr 452/16 o powierzchni 0.6876 ha

 

        Przedmiot przetargu (opis nieruchomości):

          Nieruchomość zabudowana  położona jest w peryferyjnej południowej części Bełżyc, w kompleksie magazynowo – usługowym przy ul. Przemysłowej, w drugiej linii zabudowy. Odległość od centrum miasta około 2 km, od drogi wojewódzkiej nr 747 ok 3,5 km. Bezpośredni dojazd na odcinku ok. 40 do 120 m poprzez służebność przejazdu i przechodu planowaną do ustalenia na działce gruntu nr 452/15.  Bezpośrednie otoczenie stanowi  zabudowa magazynowa i stacja kontroli pojazdów, pogotowie ratunkowe i administracja szpitala, kompleks magazynowy – chłodnia oraz tereny niezabudowane użytkowane rolniczo. Nieruchomość położona jest w terenie w pełni  uzbrojonym w sieć energetyczną, wodociągową, kanalizacji sanitarnej, sieć telekomunikacyjną, gazową. Działka podłączona do wszystkich mediów oprócz gazu. Zabudowę nieruchomości stanowi kompleks  7 budynków magazynowo – warsztatowych. Teren działki  ogrodzony  i utwardzony. 

           Nieruchomości jest wolna od obciążeń i nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.

II.   1. Wartość szacunkowa nieruchomości: 1 227 000,00 zł (netto), w tym wartość służebności przejazdu na działce nr 452/15

 2.  Cena wywoławcza nieruchomości:      1 227 000,00 zł

                

Przedmiot sprzedaży zwolniony jest  z podatku od towarów  i usług na podstawie art. 43 ust. 1    pkt 10  ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów  i usług (Dz. U. z   2021 r. poz. 685  z późn. zm.).

Cena nieruchomości obejmuje wartość służebności przejazdu i przechodu na działce nr 452/15.

3.   Zarząd Powiatu w Lublinie ustala wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej tj. w wysokości  61 350,00 zł.

4.   Przetarg odbędzie się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lublinie w dniu 21.06.2022 r. o godz. 9.00   w dużej sali konferencyjnej na parterze.

III.        Funkcja nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Bełżyce :

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Bełżyce przedmiotowa nieruchomość położona jest w obszarze oznaczonym symbolem RPU – obiekty związane z obsługą produkcji rolnej i usługami rolnictwa.

IV.    Termin zagospodarowania nieruchomości: 2  lata od podpisania aktu notarialnego.

V. Terminy przeprowadzenia poprzednich przetargów: I przetarg – 14.12.2021r.,  II – przetarg   29.03.2022 r.

VI     Termin wniesienia ceny sprzedaży: przed zawarciem aktu notarialnego.

VII.   Wadium należy wnieść przelewem na rachunek Starostwa Powiatowego w Lublinie: 

Bank Millennium S.A Nr  02 1160 2202 0000 0002 8307 2085  na którym musi znaleźć się najpóźniej w dniu 17.06.2022 r. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od odwołania lub zamknięcia przetargu na konto wskazane przez uczestnika przetargu. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się  na poczet nabycia nieruchomości.

W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, wadium nie podlega zwrotowi.

VIII.  Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, podając jednocześnie przyczynę odwołania przetargu w informacji przekazanej do publicznej wiadomości w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.

IX.   Nabywca nieruchomości ponosi wszystkie koszty i ciężary związane z zawarciem umowy sprzedaży.

X.       Przetarg zostanie przeprowadzony na zasadach określonych w rozporządzeniu Rady  Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. 2021 r., poz. 2213).

XI.      Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w siedzibie tut. Starostwa w pok. 101 (I piętro), budynek A, (w dni robocze w godz. 7.30-15.30 po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty - telefon: 81 52 86 661)  lub  telefonicznie pod nr 81 52 86 661.