na zdjęciu znajdują się Radni VI Kadencji Rady Powiatu Lubelskiego

Porządek obrad XLII sesji
Rady Powiatu w Lublinie
w dniu 26 maja 2022 r. 
  (godz. 13:00)

 

1.   Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.   Przedstawienie porządku obrad.

3.   Uroczyste wręczenie nagród przyznanych przez Zarząd Powiatu w Lublinie 
za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, a także nagród za osiągnięte wyniki sportowe oraz za wybitne osiągnięcia w działalności sportowej.

4.   Uroczyste wręczenie Stypendiów Starosty Lubelskiego za osiągnięcia w nauce
i sporcie na II semestr roku szkolnego 2021/2022.

5.   Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

6.   Sprawozdanie Starosty Lubelskiego z prac Zarządu Powiatu w Lublinie.

7.    Przedstawienie Oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2021 dla Powiatu Lubelskiego.

8.    Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia wysokości wynagrodzenia rodzinie zastępczej zawodowej, prowadzącemu rodzinny dom dziecka oraz rodzinie zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego z tytułu sprawowania pieczy zastępczej.

9.    Podjęcie uchwały w sprawie powołania przedstawicieli Rady Powiatu w Lublinie do składu osobowego Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego
w Powiecie Lubelskim na kadencję 2022-2025.

10.  Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Zakrzew prowadzenia zadania publicznego polegającego na zarządzaniu publiczną drogą powiatową Nr 2308L Borowszczyzna – Tarnawka od km 1+147 do km 2+871 na terenie Gminy Zakrzew.

11.  Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Wysokie prowadzenia zadania publicznego polegającego na zarządzaniu publiczną drogą powiatową Nr 2315L Kolonia Guzówka – Elizówka od km 0+000 do km 0+640 na terenie Gminy Wysokie.

12.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lubelskiego.

13.   Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2022.

14.   Interpelacje i zapytania radnych.

15.   Wnioski i oświadczenia radnych.

16.   Sprawy bieżące.

17.   Zamknięcie sesji.