W rekrutacji na rok szkolny 2022/2023 kandydat do klasy I szkoły ponadpodstawowej, której organem prowadzącym jest miasto Lublin może wybrać trzy szkoły i dowolną liczbę oddziałów w danej szkole.
Kandydaci do klasy międzynarodowej, klas dwujęzycznych i klas sportowych w wybranych szkołach muszą przystąpić do sprawdzianu kompetencji językowych lub sprawdzianu sprawności fizycznej. Terminy sprawdzianów publikowane są na stronach poszczególnych szkół.
Wybierając szkołę techniczną lub branżową, kandydat zobowiązany jest wykonać badania przydatności do zawodu, które wykonywane są bezpłatnie, na podstawie wzoru skierowania udostępnionego przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy.
Skierowanie na badania kandydaci otrzymają:

 • w szkole macierzystej (jeżeli kandydat uczy się w szkole prowadzonej przez gminę Lublin),
 • w szkole technicznej lub branżowej, do której kandyduje (jeżeli kandydat rekrutuje się samodzielnie ze szkoły z innej gminy lub ze szkoły prowadzonej przez inne podmioty niż Gmina Lublin).

Postępowanie rekrutacyjne dla kandydatów do klas I szkół ponadpodstawowych na  rok szkolny 2022/2023 prowadzone jest z wykorzystaniem systemu informatycznego (Art. 130 ust 2.7 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe Dz.U.2021.1082 t.j.). Dla kandydatów rekrutujących się do szkół ponadpodstawowych, których organem prowadzącym jest Miasto Lublin system dostępny jest na stronie edu.lublin.eu, w zakładce aplikacje dla rodziców. Wypełnienie i złożenie w systemie rekrutacyjnym wniosku będzie możliwe od 16 maja 2022 r.

Postępowanie rekrutacyjne prowadzą komisje rekrutacyjne powołane przez dyrektorów poszczególnych szkół ponadpodstawowych Dyrektor wyznacza także przewodniczącego komisji rekrutacyjnej (Art. 157 Ustawy Prawo Oświatowe Dz.U.2021.1082 t.j.).

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2021/2022, a także terminy składania dokumentów dla kandydatów do publicznych szkół ponadpodstawowych na terenie województwa lubelskiego określa załącznik numer 1 do Zarządzenia numer 7/22 Lubelskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2022 roku.

Sposób przeliczenia na punkty poszczególnych kryteriów oraz skład i szczegółowe zadania komisji rekrutacyjnej określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.U.2019.1737).

Szczególne zasady postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2022/2023 do szkół publicznych  w określa § 11bab Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 493 ze zm.).

Szkoły ponadpodstawowe, których organem prowadzącym jest Miasto Lublin przygotowały dla kandydatów 6410 miejsc w 202 oddziałach rekrutacyjnych, w tym 115 oddziałów w liceach ogólnokształcących, 69 oddziałów w technikach i 18 oddziałów w szkołach branżowych I stopnia. Liczba oddziałów w odniesieniu do bieżącego roku szkolnego wzrośnie średnio o około 31%.

W klasach VIII szkół, których organem prowadzącym jest miasto Lublin w obecnym roku szkolnym 2021/2022 uczy się 3655 uczniów. Przy dotychczasowym trendzie zainteresowania kształceniem w szkołach publicznych prowadzonych przez Miasto Lublin, wśród kandydatów  do klas I spoza Lublina lub ze szkół prowadzonych przez inne podmioty,  w roku szkolnym 2022/2023 w klasach I będzie kształciło się około 5990 uczniów.

Najważniejsze terminy dotyczące kandydatów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych na podstawie Zarządzenia numer 7/22 Lubelskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2022 roku

 • od  16.05.2022 r. do 24.06.2022 r. do godz. 15:00 – wybór preferencji i złożenie wniosku w szkole pierwszego wyboru  (ewentualna zmiana preferencji 24.06 -14.07.2022 r. godz. 15:00)
 • od 16.05.2022 r. do 31.05.2022 r. do godz. 15:00  – wybór preferencji i złożenie wniosku do szkoły oddziału międzynarodowego, dwujęzycznego, przygotowania wojskowego, mistrzostwa sportowego, sportowego
 • od 1.06.2022 do 14.06.2022 r. – przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych, uzdolnień kierunkowych, prób sprawności fizycznej
 • do 17.06.2022 r. – publikacja listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, prób sprawności fizycznych
 • 22.07.2022 r. - publikacja list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia
 • od 22.07.2022 r. – 28.07.2022 r. – potwierdzenie woli podjęcia nauki w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany.
 • 29.07.2022 r. - publikacja list kandydatów przyjętych
 • od 2.08.2021 r. do 31.08.2021r. - rekrutacja uzupełniająca

Kandydaci spoza Lublina od 16.05.2022 r. do 24.06.2022 r. mogą składać wnioski rekrutacyjne do burs i internatu.

Licea ogólnokształcące prowadzone przez Miasto Lublin, przygotowały dla tegorocznych kandydatów 3690 miejsc w 115 oddziałach.

Kandydaci będą kształcić się w oddziałach z rozszerzeniami w zakresie przedmiotów humanistycznych, matematyczno-fizyczno-informatycznych, biologiczno-chemicznych i  innych, w zależności od oferty liceum ogólnokształcącego przygotowanej przez szkołę na rok szkolny 2022/2023.

Ogólnodostępne szkoły zawodowe prowadzone przez Miasto Lublin oferują łącznie:

 • 512 miejsc w 16-18 oddziałach 8 branżowych szkół I stopnia, kształcących w 14 zawodach,
 • 2208 miejsca w 69 oddziałach 15 techników, kształcących w 40 zawodach
 • 96 miejsc w 3 oddziałach 3 branżowych szkół II stopnia, kształcących w 3 zawodach, w tym w trybie stacjonarnym 2 oddziały 2 szkół w 2 zawodach, w trybie zaocznym 1 oddział 1 szkoły w 1 zawodzie*,
 • 170 miejsc w 5 oddziałach szkoły policealnej, kształcącej w trybie zaocznym w 3 zawodach*.

W bieżącym roku po raz pierwszy młodzież będzie mogła wybrać w systemie rekrutacji zawód technik dekarstwa.

Od roku szkolnego 2021/2022 młodzież może wybierać również takie zawody jak:

technik spawalnictwa, technik robotyk, technik stylista, technik programista, technik rachunkowości.

Dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi przygotowano łącznie 214 miejsc w 24 oddziałach**, w tym:

 • 92 miejsc w 7 oddziałach 2 branżowych szkół specjalnych I stopnia, kształcących w 10 zawodach,
 • 44 miejsc w 6 oddziałach 2 techników specjalnych, kształcących w 5 zawodach, 
 • 18 miejsc w 3 oddziałach szkoły policealnej specjalnej, kształcącej w trybie dziennym w 2 zawodach,
 • 52 miejsca w 7 oddziałach 2 szkół specjalnych przysposabiających do pracy.

Ogółem w lubelskich szkołach wszystkich typów młodzież może kształcić się w 65 zawodach.

Pełny wykaz zawodów znajduje się na stronie https://zawodowcy.lublin.eu

Zachęcamy do odwiedzenia portalu i zapoznania się z ofertą przygotowaną przez szkoły. Portal „Stawiamy na zawodowców” stworzony przez Miasto Lublin otrzymał I nagrodę  w ogólnopolskim konkursie Innowacyjny Samorząd 2021 w kategorii „Duże miasta”.

Oferty dla kandydatów dostępne są na stronach internetowych szkół. Po uruchomieniu systemu elektronicznej rekrutacji na rok szkolny 2022/2023 oferty szkół będą dostępne również bezpośrednio w systemie.

_______________________

*rekrutacja do branżowych szkół II stopnia prowadzona jest przez szkoły w formie tradycyjnej tzn. niezbędne jest złożenie wniosku rekrutacyjnego bezpośrednio w szkole w terminie określonym w załączniku nr 3Zarządzenia nr 7/2022 Kuratora Oświaty w Lublinie z dnia 31 stycznia 2022r.

** rekrutacja uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi do szkół specjalnych odbywa się na wniosek rodzica dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego składanego do Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin (dla dzieci zamieszkałych na terenie miasta Lublin)lub w Starostwie Powiatowym właściwym ze względu na miejsc zamieszkania dziecka (Art. 127 ust.1,13 Ustawy Prawo Oświatowe Dz.U. Dz.U.2021.1082 t.j.).

Grupa uśmiechniętych uczniów