Miasto Lublin na bieżąco prowadzi działania zabezpieczające przed zagrożeniami związanymi z V falą epidemii zarówno seniorów, mieszkańców z niepełnosprawnościami, dzieci pozbawione opieki rodziców naturalnych, jak i osoby w kryzysie bezdomności. Wszystkie placówki z szeroko rozumianego obszaru pomocy społecznej cały czas funkcjonują w warunkach wzmożonego reżimu sanitarnego, realizując wdrożone procedury zabezpieczające.

W domach pomocy społecznej przywrócone zostały tzw. czerwone strefy, czyli wydzielone miejsca o wzmożonym rygorze sanitarnym i wzmożonym nadzorze medycznym, gdzie bezpiecznie mogą przebywać zakażeni mieszkańcy. Wszystkie domy wyposażone są w profesjonalne środki ochrony indywidualnej, środki dezynfekujące, jak również urządzenia wirusobójcze, takie jak lampy przepływowe UVC i ozonatory. Nowo przyjęci mieszkańcy oraz osoby powracające z hospitalizacji, w trosce o ich bezpieczeństwo, jak i bezpieczeństwo pozostałych pensjonariuszy, przebywają, po powrocie do domu, w wydzielonym do tego celu pokoju (tzw. miejscu przejściowym), gdzie podlegają obserwacji. Następnie w przypadku braku szczepienia przeciwko SARS-CoV-2 wykonywany jest test na obecność wirusa. Wzmożony rygor sanitarny obowiązuje także w kontaktach zewnętrznych mieszkańców z rodzinami oraz osobami bliskimi. Odbywają się one w wydzielonych przestrzeniach budynków lub na świeżym powietrzu, w otoczeniu domu (o ile umożliwiają to warunki pogodowe).

W reżimie sanitarnym działają również całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze. Dzieci i młodzież z placówek opiekuńczo-wychowawczych to grupa mająca bardzo liczne kontakty zewnętrzne. Uczestniczą bowiem w zajęciach szkolnych, przedszkolnych i pozalekcyjnych. Zarówno wychowankowie, jak i kadra placówek wyposażeni są w maski ochronne i płyny dezynfekujące. Placówki posiadają także odpowiednie zabezpieczenie sprzętowe, jak i kadrowe do realizacji nauki zdalnej. Dysponują również pomieszczeniami izolacyjnymi oraz urządzeniami wirusobójczymi.

W reżimie sanitarnym funkcjonują schroniska, ogrzewalnie i noclegownie. Celem zabezpieczenia osób w kryzysie bezdomności działają ośrodki przejściowe (buforowe), a ogrzewalnie pracują w trybie całodobowym.

Ośrodki stacjonarne dzienne (takie jak Środowiskowe Domy Samopomocy, Dzienne Centra Pobytu dla Seniorów, Kluby Seniora, Dzienny Ośrodek Adaptacyjny dla dzieci i Młodzieży z Niepoprawnościową Intelektualną, Warsztaty Terapii Zajęciowej, placówki wsparcia dziennego) przestrzegając zasad reżimu sanitarnego i procedur zabezpieczających ograniczają zajęcia z uczestnikami do mniejszych bezpiecznych form, prowadzonych z zachowaniem dystansu, w mniejszych grupach, hybrydowo. Uczestnicy zajęć systematycznie są uczulani i szkoleni w zakresie bezpiecznych zachowań i zasad dotyczących reżimu sanitarnego celem zminimalizowania zakażeń koronawirusem.

Na bieżąco realizowane są usługi opiekuńcze dedykowane niesamodzielnym mieszkańcom, jak i dowóz obiadów do domów osób potrzebujących.

Sytuacja we wszystkich jednostkach i placówkach pomocowych jest systematycznie monitorowana i raportowana, celem zapewnienia ciągłości działania i szybkiego reagowania na pojawiające się problemy i trudności. Przykładem tego jest odprawa, która miała miejsce w dniu 20 stycznia bieżącego roku, z udziałem Zastępcy Prezydenta Miasta Lublin ds. Społecznych, koordynatora ds. medycznych Urzędu Miasta Lublin oraz dyrektorów jednostek z szeroko rozumianego obszaru pomocy społecznej. Podczas spotkania dokonano przeglądu stanu przygotowań służb pomocy społecznej na V falę zakażeń, w tym procedur zabezpieczających, wyposażenia w środki ochronne i urządzenia wirusobójcze, jak również omówiono bieżącą sytuację w jednostkach i placówkach oraz najważniejsze działania mające na celu ochronę zarówno podopiecznych jak i kadry z obszaru pomocy społecznej..