PORZĄDEK OBRAD XXXV sesji Rady Miasta Lublin VIII kadencji zwołanej na dzień 27 stycznia 2022 r. (czwartek) na godzinę 9:00 (obrady w trybie zdalnym)

Stosownie do przepisu art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842, z późn. zm.), zarządzam obradowanie Rady Miasta Lublin podczas sesji zwołanej na dzień 27 stycznia 2022 r. w zdalnym trybie obradowania, tj. z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość. Radni Rady Miasta Lublin będą mogli brać udział w tej sesji zarówno przebywając w sali im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Polski (Ratusz, Plac Króla Władysława Łokietka 1), jak też w każdym innym miejscu.

link do transmisji

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta Lublin.
 3. Zatwierdzenie protokołu XXXIV sesji Rady Miasta.
 4. Informacja o działalności Prezydenta Miasta między sesjami.
 5. Informacja o zrealizowanych i zaplanowanych wyjazdach w zagraniczną podróż służbową Prezydenta Miasta Lublin i pracowników Urzędu Miasta Lublin (druk nr 1315-1).
 6. Informacja Prezydenta Miasta Lublin wynikająca z art. 37 ust. 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2021 r., poz. 741) o zgłoszonych w okresie od 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. roszczeniach odszkodowawczych wynikających z realizacji zapisów art. 36 ust. 1 oraz wydanych decyzjach ustalających wysokość opłat planistycznych wynikających z realizacji zapisów art. 36 ust. 4 (druk nr 1316-1).
 7. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego w 2021 roku (druk nr 1311-1).
 8. Podjęcie uchwał w sprawach:
  • nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Lublin Panu Juliuszowi Machulskiemu (druk nr 1318-1);
  • skargi na Prezydenta Miasta Lublin w sprawie nieprawidłowego wykonania uchwały nr 56/III/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie Budżetu Obywatelskiego Miasta Lublin (druk nr 1319-1) – projekt Komisji Skarg, Wniosków i Petycji;
  • przyjęcia strategii rozwoju miasta Lublin (druk nr 1329-1);
  • nadania nazwy ulicy położonej w granicach administracyjnych miasta Lublin (druk nr 1312-1);
  • przystąpienia Gminy Lublin do projektu partnerskiego oraz zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Lublin na realizację projektu pn. „Zielone serce Europy Środkowej” realizowanego w ramach Programu Interreg Europa Środkowa 2021-2027 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (druk nr 1317-1);
  • złożenia wniosku o zezwolenie na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego w XIV Liceum Ogólnokształcącym w Lublinie wchodzącym w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Zbigniewa Herberta w Lublinie oraz zobowiązania do ponoszenia kosztów kształcenia w tym oddziale (druk nr 1313-1);
  • ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Lublin oraz określenia granic ich obwodów (druk nr 1326-1);
  • zamiaru przekształcenia Przedszkola nr 14 w Lublinie (druk nr 1327-1);
  • zamiaru przekształcenia Przedszkola nr 26 w Lublinie (druk nr 1328-1);
  • zmiany uchwały nr 595/XVIII/2020 Rady Miasta Lublin z dnia 23 kwietnia 2020 roku w sprawie przyjęcia Programu ochrony zasobów wodnych dla miasta Lublina wraz z zasadami udzielania dotacji celowej (druk nr 1314-1);
  • wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Lublin położonych w Lublinie przy ul. Garbarskiej oraz w pobl. ul. Garbarskiej (druk nr 1320-1);
  • wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Lublin oraz Miasta Lublin – miasta na prawach powiatu położonych w Lublinie przy ul. Cmentarnej oraz ul. Droga Męczenników Majdanka (druk nr 1321-1);
  • wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Lublin darowizny udziału stanowiącego własność Skarbu Państwa w części nieruchomości gruntowej położonej w Lublinie przy ul. Rąblowskiej /droga/ (druk nr 1322-1);
  • wyrażenia zgody trwałym zarządcom na oddanie w najem lub użyczenie części nieruchomości stanowiących własność Gminy Lublin (druk nr 1323-1);
  • wydzierżawienia lub wynajmu nieruchomości Gminy Lublin (druk nr 1324-1);
  • wydzierżawienia lub wynajmu nieruchomości położonych w Lublinie przy ul. Krakowskie Przedmieście (druk nr 1325-1).
 9. Sprawozdanie z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Lublin w 2021 roku.
 10. Wolne wnioski i informacje radnych oraz Prezydenta Miasta.
 11. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miasta Lublin
/-/ Jarosław Pakuła