W dniach 20-30.07.2021 miał miejsce wyjazd typu Job Shadowing pracowniczek i pracowników Biura – Centrum Współpracy Międzynarodowej i Wydziału Kultury Urzędu Miasta Lublin.
Podczas spotkań w Urzędzie Miasta Ravenna rozmawiano między innymi o polityce dotyczącej młodzieży, metodach angażujących mieszkańców w działania na rzecz kształtowania przestrzeni miejskiej, prowadzenia polityki imigracyjnej z uwzględnieniem wsparcia dla cudzoziemców i imigrantów. W Instytucie Muzycznym Giuseppe Verdiego poruszano temat organizacji imprez kulturalnych oraz ich wpływu na „umiędzynarodowianie”. Obydwie strony wymieniły się doświadczeniami na temat aspektów związanych z promocją miast na arenie międzynarodowej oraz roli imprez kulturalnych w tym procesie. Bardzo interesujące okazało się spotkanie z Almagià Creative Hub (Rozwój środowiska miejskiego) podczas którego uczestniczki/uczestnicy projektu dowiedzieli się o tym jak w Ravennie wygląda finansowanie i wsparcie animatorów kultury i kuratorów sztuki.
Wyjazd sprzyjał rozwojowi zawodowemu uczestników projektu, w tym w zakresie edukacji osób dorosłych, co z pewnością przyczyni się do jeszcze lepszej realizacji zawodowych obowiązków pracowniczek i pracowników Biura – Centrum Współpracy Międzynarodowej i Wydziału Kultury Urzędu Miasta Lublin.

Projekt Kadry Nowoczesnego Lublina zakłada udział 39 pracowników Urzędu Miasta Lublin w wyjazdach typu Job Shadowing (uczenie się pracy innych poprzez obserwację), umożliwiających pozyskanie dobrych praktyk oraz nabycie nowych umiejętności.
Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Więcej informacji o projekcie: Kadry Nowoczesnego Lublina