Instytut Muzyki i Tańca oraz Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, pod auspicjami Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, startują z pilotażowym programem powołania ogólnopolskich Przestrzeni Sztuki.

Przestrzenie Sztuki będą interdyscyplinarnymi centrami kultury prowadzonych we współpracy Ministerstwa, samorządów, organizacji pozarządowych, uczelni artystycznych oraz sektora prywatnego opierających się na istniejących instytucjach kultury. Powstaną w Katowicach, Kielcach, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Rzeszowie i Zielonej Górze. Lublin i Centrum Kultury w Lublinie będą jedynym miastem i jedyną instytucją gdzie powstaną dwa takie centra.

Idea programu opiera się na czterech filarach: artystycznym, edukacyjnym, społecznym i prozdrowotnym. Edycja pilotażowa planowana na rok 2020 obejmuje powołanie ośmiu Przestrzeni Sztuki — czterech ogniskujących wokół tańca i czterech, w których wiodący będzie teatr. Program będzie mieć charakter interdyscyplinarny i włączający różne dziedziny działalności artystycznej. Zapewni przestrzeń z odpowiednią infrastrukturą do tworzenia prezentacji dla lokalnych środowisk artystycznych, a zarazem w jego ramach będzie prowadzona działalność edukacyjna i animacyjna, angażująca społeczności lokalne. Przestrzenie Sztuki to nowa jakość w zarządzaniu kulturą, nowoczesny model budowania współpracy i infrastruktury dla działalności artystycznej i edukacyjnej w dziedzinie tańca, teatru i muzyki promieniujących na cały region.
Program uwzględnia kompleksowe rozwiązanie fundamentalnych problemów hamujących rozwój polskich środowisk twórczych, takich jak niewystarczająca infrastruktura, ograniczone możliwości
tworzenia i regularnego prezentowania polskich dzieł artystycznych, niewielka wymiana artystyczna pomiędzy ośrodkami regionalnymi, odpływ polskich artystów za granicę spowodowany brakiem możliwości rozwoju w kraju i niski dostęp publiczności do oferty artystycznej we wskazanych regionach.

W długiej perspektywie, po zakończeniu i ewaluacji pilotażu, Przestrzenie Sztuki mogłyby powstać na terenie całego kraju.
Przestrzenie Sztuki będą prowadzić następujące działania:

• prezentacje spektakli;
• rezydencje twórcze;
• warsztaty i projekty edukacyjne;
• projekty animacyjne i społeczne;
• szkolenia i coaching dla artystów;
• wspieranie badań w zakresie sztuki;
• udostępnianie sal warsztatowych oraz wsparcie promocyjne artystów.

Pilotaż rozpocznie się w lipcu i potrwa niemal do końca 2020 roku.