21 marca 2023 r. rozpoczyna się rekrutacja dzieci do klasy I szkół podstawowych, które po etapie zapisu dzieci obwodowych, dysponują jeszcze wolnymi miejscami. Nabór dotyczy także dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego rekrutujących się do oddziałów integracyjnych oraz kandydatów do oddziału sportowego.

Do 13 marca 2023 r. w szkołach podstawowych przyjmowane były zgłoszenia kandydatów mieszkających w obwodzie szkoły, którzy wyrazili chęć uczęszczania do szkoły obwodowej.

Wniosek zgłoszeniowy do szkoły w obwodzie, której zamieszkują złożyło 2414 kandydatów, z tego ze względów formalnych zaakceptowano 2377 wniosków.

21 marca 2023 r. rozpocznie się rekrutacja kandydatów spoza obwodu do szkół podstawowych, które nadal dysponują wolnymi miejscami, rekrutacja kandydatów z orzeczeniem do oddziałów integracyjnych oraz rekrutacja do oddziału sportowego.

Do dyspozycji kandydatów, którzy chcą kształcić się w innej szkole niż obwodowa dostępnych jest 574 miejsc.

Rekrutacja odbywa się w systemie elektronicznym na wniosek rodzica. Kandydat wybiera maksymalnie 3 szkoły podstawowe prowadzone przez Miasto Lublin, które wskazuje we wniosku w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanej. O wyniku w postępowaniu rekrutacyjnym do oddziałów ogólnodostępnych decydują kryteria gminne oraz kryteria ustawowe. Kryteria gminne:

 • rodzeństwo kandydata uczęszcza do danej szkoły, oddziału przedszkolnego w danej szkole lub szkoły wchodzącej w skład zespołu szkół, w ramach którego funkcjonuje dana szkoła – 8 pkt.,
 • kandydat realizuje roczne przygotowanie przedszkolne w danej szkole – 8 pkt.,
 • rodzice/opiekunowie prawni kandydata wskazali Lublin jako miejsce zamieszkania i złożyli roczne zeznanie podatkowe PIT, w tym za pośrednictwem płatnika, za rok ubiegły w Pierwszym lub Trzecim Urzędzie Skarbowym w Lublinie:
  • oboje rodzice/rodzic samotnie wychowujący/oboje opiekunowie prawni/opiekun prawny samotnie wychowujący kandydata – 4 pkt.,
  • jeden z rodziców/opiekunów prawnych kandydata – 2 pkt.,
 • przynajmniej jeden z rodziców/opiekunów prawnych kandydata jest zatrudniony lub prowadzi działalność gospodarczą na terenie Lublina – 1 pkt,
 • przynajmniej jeden z rodziców/opiekunów prawnych lub rodzeństwo kandydata jest absolwentem szkoły – 1 pkt,
 • rodzeństwo kandydata uczęszcza do przedszkola lub żłobka funkcjonującego na terenie obwodu danej szkoły – 1 pkt.

Rodzice dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, które nie zostały zapisane do szkoły obwodowej, mogą złożyć wniosek rekrutacyjny do klasy I ogólnodostępnej szkoły poza obwodem (edukacja włączająca) lub do klasy integracyjnej na miejsca dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Oddziały integracyjne dostępne są w:

 • Szkole Podstawowej  nr 15, Lublin, ul. Elektryczna 51,
 • Szkole Podstawowej nr 28, Lublin, ul. Radości 13,
 • Szkole Podstawowej nr 32, Lublin, ul. K. Tetmajera-Przerwy 2,
 • Szkole Podstawowej nr 43, Lublin, ul. J. Śliwińskiego 5,
 • Szkole Podstawowej nr 51, Lublin, ul. Bursztynowa 22.

Oddział sportowy - dyscyplina sportowa - pływanie, dostępny jest w Szkole Podstawowej nr 23, Lublin, ul. Podzamcze 9.

Rekrutując kandydata do klasy sportowej, do wniosku rekrutacyjnego należy dołączyć orzeczenie lekarskie, które potwierdza stan zdrowia dziecka umożliwiający podjęcie nauki w oddziale oraz pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie dziecka do oddziału sportowego. Kandydat musi przystąpić do prób sprawności fizycznej na warunkach ustalonych przez polski związek sportowy i uzyskać pozytywny wynik kwalifikujący do przyjęcia do oddziału.

Wniosek rekrutacyjny znajduje się na stronie Lubelskiego Portalu Oświatowego edu.lublin.eu, w zakładce Aplikacje dla rodziców. Po wybraniu z listy punktu Elektroniczna rekrutacja do szkół podstawowych uruchamia się panel programu rekrutacyjnego. Proces wprowadzania wniosku należy rozpocząć klikając w zakładkę Zgłoś kandydaturę. Następnie, postępując zgodnie ze wskazówkami podanymi w programie, uzupełnić wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej. Osoby posiadające podpis kwalifikowany lub profil zaufany, mogą wypełnić, podpisać i przesłać podpisany wniosek wraz z wymaganymi załącznikami drogą elektroniczną, bez konieczności dostarczania wniosku w formie papierowej do szkoły. W takim przypadku niezbędne są podpisy kwalifikowane lub profile zaufane obojga rodziców/opiekunów, którzy podpisują wniosek w formie elektronicznej. W przypadku rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko wymagany jest wyłącznie jego podpis. Osoby niemające możliwości podpisania wniosku w formie elektronicznej, mogą:

 • wypełnić wniosek w formie elektronicznej, wydrukować go, podpisać i dołączając wymagane załączniki (jeżeli dotyczą) złożyć w szkole pierwszego wyboru, w miejscu wyznaczonym na terenie szkoły lub w sekretariacie szkoły,
 • wydrukować czysty wniosek z zakładki „pliki do pobrania”, wypełnić go odręcznie i dołączając wymagane załączniki (jeżeli dotyczą), złożyć w szkole pierwszego wyboru, w miejscu wyznaczonym na terenie szkoły lub w sekretariacie szkoły.

Postępowanie rekrutacyjne trwa od 21.03.2023 r. do 28.03.2023 do godz. 14.00.

Szkoła