Rada

Porządek obrad XLVI sesji Rady Powiatu w Lublinie w dniu 29 września 2022 r. (godz. 13:00)

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 4. Sprawozdanie Starosty Lubelskiego z prac Zarządu Powiatu w Lublinie.
 5. Przedstawienie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Lubelskiego za pierwsze półrocze 2022 roku.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie przez Powiat Lubelski  Stowarzyszenia Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia samorządowego  „Centrum Usług Wspólnych Powiatu Lubelskiego” w Lublinie i nadania Statutu.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Niemce prowadzenia zadania publicznego polegającego na zarządzaniu publiczną drogą powiatową Nr 1550L Lubartów - Annobór – Nowy Staw - Niemce od km 7+981 do km 8+131 w miejscowości Nowy Staw na terenie Gminy Niemce.
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz wysokości środków PFRON przeznaczonych
  na te zadania.
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Lubelskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Lubelski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lubelskiego.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2022.
 13. Interpelacje i zapytania radnych.
 14. Wnioski i oświadczenia radnych.
 15. Sprawy bieżące.
 16. Zamknięcie sesji.