Współpraca w ramach partnerstwa samorządów Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego wkracza w kolejny etap – powołano Stowarzyszenie LOM. Dzisiaj (23 listopada) odbyło się zebranie założycielskie tego podmiotu, podczas którego podjęto uchwały o utworzeniu stowarzyszenia oraz uchwaleniu jego statutu, a także o wyborze zarządu i komisji rewizyjnej. Prezesem Stowarzyszenia został Artur Szymczyk, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin. ds. Inwestycji i Rozwoju. W Trybunale Koronnym spotkali się przedstawiciele Lublina oraz 21 gmin sąsiednich i 4 powiatów.

– Doświadczenia perspektywy finansowej 2014-2020 wskazują, że współpraca samorządów w zakresie realizacji wspólnych inicjatyw daje pozytywne rezultaty. Dzięki Zintegrowanym Inwestycjom Terytorialnym w poprzednich latach udało się poprawić sytuację w zakresie mobilności, ochrony bioróżnorodności, czy też rewitalizacji terenów zdegradowanych. Efekty projektów takich jak „Mobilny LOF”, „Poprawa spójności przestrzennej LOF” czy też „Rewitalizacja przyrodnicza Parku Ludowego w Lublinie” już służą mieszkańcom tego obszaru. W przyszłym roku zakończą się prace nad Dworcem Metropolitalnym, który jest zwieńczeniem działań podejmowanych w poprzedniej perspektywie finansowej Unii Europejskiej. Dlatego podjęliśmy decyzję o dalszej współpracy, czego dowodem jest powołanie Stowarzyszenia LOM. Jako podmiot posiadający osobowość prawną będzie ono miało możliwość podejmowania inicjatyw na rzecz zrównoważonego rozwoju całego obszaru metropolitalnego – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

Utworzenie Stowarzyszenia LOM to kolejny etap prac w ramach partnerstwa gmin i powiatów, współpracujących dotychczas na podstawie porozumienia jednostek samorządu terytorialnego. Jednocześnie ma ono na celu wypełnienie jednego z wymagań formalnych w procesie pozyskiwania środków w ramach instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych finansowanego z Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. Stowarzyszenie LOM będzie stanowiło zinstytucjonalizowaną formę partnerstwa realizującego zadania Związku ZIT, a celem jego funkcjonowania jest zapewnienie zrównoważonego i długofalowego rozwoju miast, gmin i powiatów w Lubelskim Obszarze Metropolitalnym.

Członkami założycielami Stowarzyszenia LOM są 22 gminy wchodzące w skład obszaru: Bełżyce, Bychawa, Garbów, Głusk, Jabłonna, Jastków, Kamionka, Konopnica, Gmina Miasto Lubartów, Gmina Lubartów, Lublin, Łęczna, Mełgiew, Nałęczów, Niedrzwica Duża, Niemce, Piaski, Spiczyn, Strzyżewice, Świdnik, Wojciechów i Wólka. Ponadto do udziału we współpracy zaproszono 4 powiaty: lubartowski, lubelski, puławski, świdnicki.

Kolejnym krokiem realizowanym w ramach współpracy samorządów będzie przyjęcie wspólnego dokumentu strategicznego pn. Strategia Rozwoju Ponadlokalnego Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego do roku 2030. Określi on cele rozwojowe jakie prowadzić będą do osiągnięcia wspólnej wizji oraz przedstawi tematyczne ramy i zakres interwencji podejmowanych w celu rozwiązywania zidentyfikowanych problemów i potrzeb mieszkańców obszaru LOM.