logo napis powiat lubelski

Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1343), zwanej dalej „u.p.t.z.” oraz art. 7 ust. 2 Rozporządzenia (WE) Nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczące usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70 (Dz. U. UE L z dnia 3 grudnia 2007 r.) Powiat Lubelski ogłasza zamiar bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu lubelskiego.

1. Nazwa i adres organizatora:

Powiat Lubelski

Adres: ul. Spokojna 9, 20-074 Lublin

2. Określenie przewidywanego trybu udzielenia zamówienia.

Bezpośrednie zawarcie umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 1 u.p.t.z.

3. Określenie rodzaju transportu oraz linii komunikacyjnych lub sieci komunikacyjnej, na której będą wykonywane przewozy.

Określenie rodzaju transportu: transport drogowy.

Określenie sieci komunikacyjnej: linie komunikacyjne o charakterze użyteczności publicznej

 1. Bychawa – Boża Wola – Bychawa;

 2. Bychawa – Zakrzew – Bychawa;

 3. Bychawa – Tarnawka Pierwsza – Bychawa;

 4. Targowisko – Biskupie – Bychawa;

 5. Tarnawka Pierwsza – Biskupie – Bychawa;

 6. Bychawa – Jabłonna – Bychawa;

 7. Białawoda – Borzechów – Bełżyce;

 8. Białawoda – Skrzyniec – Bełżyce;

 9. Wojciechów – Ignaców – Bełżyce;

 10. Wojciechów – Cuple – Bełżyce;

 11. Strzyżewice – Iżyce – Bychawa;

 12. Bełżyce – Łączki-Pawłówek - Niedrzwica Duża;

 13. Niedrzwica Duża – Czółna – Bełżyce;

 14. Bychawa – Kiełczewice Górne – Strzyżewice;

 15. Antoniówka – Giełczew – Bychawa;

 16. Sporniak – Maszki – Bełżyce;

 17. Piotrków-Kolonia – Jabłonna-Majątek – Dominów;

 18. Olszowiec – Piotrków-Kolonia – Bychawa.

 

4. Przewidywana data bezpośredniego zawarcia umowy.

29.12.2023 r.

5. Przewidywany czas trwania umowy

Umowa zawarta zostanie na okres 2 lat począwszy od dnia 2 stycznia 2024 r.

6. Zmiana informacji

Na podstawie art. 23 ust. 5 u.p.t.z., zastrzega się możliwość zmiany powyższych informacji.         

7. Miejsce zamieszczenia niniejszego ogłoszenia:

 • Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej (http://simap.ted.europa.eu)
 • Biuletyn Informacji Publicznej Powiatu Lubelskiego
 • tablica informacyjna Wydziału Komunikacji, Transportu i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Lublinie
 • strona internetowa organizatora (www.powiat.lublin.pl).