Przypominamy, że jeszcze tylko do 23 listopada do 15:30 można zgłaszać kandydatów i kandydatki do Rady Działalności Pożytku Publicznego V kadencji.

Do zadań RDPP należy m. in. opiniowanie projektów rocznego i wieloletniego programu współpracy Miasta Lublin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy, opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących zadań sfery zadań publicznych.

Szczegółowe zasady naboru kandydatów i kandydatek do RDPP