Informujemy, że Straż Miejska Miasta Lublin ogłasza nabór na stanowisko strażnik miejski – aplikant. Liczba etatów: 13

Kandydaci powinni mieć ukończone 21 lat, posiadać obywatelstwo polskie, wykształcenie co najmniej średnie, być sprawnym pod względem fizycznym i psychicznym, mieć uregulowany stosunek do służby wojskowej, mieć pełną zdolność do czynności prawnych, korzystać z pełni praw publicznych, nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. 

Dodatkowym atutem będzie:

 

  • wykształcenie wyższe o kierunku: prawo, administracja, bezpieczeństwo wewnętrzne lub narodowe, ochrony środowiska, pedagogika,

  • udokumentowane, ukończone kursy i szkolenia: znajomość języków obcych, języka migowego, szkolenia z zakresu: samoobrony, sztuk walki, pierwszej pomocy, obsługi komputera,

  • udokumentowane uprawnienia specjalistyczne: ratownika medycznego, ratownika wodnego, sternika motorowodnego, instruktora sztuk walki, instruktora rekreacji ruchowej, zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym, prawo jazdy min. kat. B

  • doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku pracy (Policja, Żandarmeria wojskowa).

 

 

Oferujemy: stabilne zatrudnienie, wynagrodzenie zasadnicze: 2700 zł brutto, dodatek za wieloletnią pracę (5-20%) uzależniony od posiadanego stażu pracy, pierwsza umowa zawarta na czas określony trwający 12 miesięcy, w czasie której aplikant przechodzi obowiązkowe szkolenie podstawowe, po roku zatrudnienia i pozytywnie zdanym egzaminie po ww. szkoleniu możliwość zawarcia umowy na czas nieokreślony i awansu na stanowisko młodszego strażnika z wynagrodzeniem zasadniczym 3000 zł brutto, możliwość dalszych awansów, „13-sta pensja”, bezpłatne szkolenia, świadczenia socjalne, preferencyjne ubezpieczenia grupowe, bezpłatny basen, bezpłatne zajęcia z samoobrony z elementami technik i taktyk interwencji, zniżki na wydarzenia sportowe.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy dostarczyć do sekretariatu Straży Miejskiej Miasta Lublin w zamkniętej kopercie A4 oznaczonej imieniem, nazwiskiem i adresem do korespondencji kandydata z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko: strażnik miejski - aplikant" w terminie do dnia 12.11.2019 r.

Oferty, które wpłyną do Straży Miejskiej Miasta Lublin po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci, którzy chcą przystąpić do procesu rekrutacji, powinni wyrazić zgodę zgodnie z wytycznymi RODO i ją własnoręcznie podpisać. 

 

Dokumenty aplikacyjne należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą na adres: 

Straż Miejska Miasta Lublin, ul. Podwale 3a, 20-117 Lublin.

Za termin złożenia dokumentów uznaje się datę faktycznego wpływu dokumentów aplikacyjnych do sekretariatu Straży Miejskiej Miasta Lublin lub datę stempla pocztowego.

 

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowymi informacjami na temat naboru, które można znaleźć w BIP Straży Miejskiej Miasta Lublin pod adresem:

https://biuletyn.lublin.eu/sm/praca/ogloszenia-o-naborze/ogloszenie-o-naborze-na-wolne-stanowisko-straznika-miejskiego-aplikanta,2,15343,1.html